Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

Als sportverenigingen of amateursportorganisaties kan duurzaam investeren prijzig lijken. Gelukkig is er een subsidie voor de kosten van het bouwen en onderhouden van sportaccommodaties én de aanschaf van sportmateriaal. Daarbovenop is er ook nog eens een aanvullende subsidie voor maatregelen gericht op duurzame aanpassingen. Wij leggen je uit hoe je gebruik maakt van deze regeling: stimulering bouw- en onderhoud sportaccommodaties (BOSA).

Enkele highlights van de BOSA subsidie:

  • De basis van de BOSA is een subsidie van 20% voor de kosten van het bouwen en onderhouden van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmateriaal.
  • Er is een aanvullende subsidie van 10% mogelijk voor maatregelen gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaataanpassing en veiligheidsbeleving.
  • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wacht niet te lang met aanvragen!

De volledige criteria en voorwaarden leest u hieronder.

Subsidiabele maatregelen van de BOSA

Kort samengevat kan voor de volgende kosten BOSA subsidie worden aangevraagd:

Kosten voor bouw en onderhoud

Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen zijn subsidiabel. Deze kosten (incl. btw) komen in aanmerking voor 20% subsidie.

Energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie

Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Informatie over deze maatregelen vindt u in de bijlage Aanvullende subsidie BOSA 2023.

Maatregelen veiligheidsbeleving

Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen in het kader van de veiligheidsbeleving van de sportaccommodatie. Deze activiteiten komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Voor het aanvragen heeft u de Formulieren veiligheidsbeleving BOSA nodig.

Op deze pagina staan de precieze kostensoorten vermeld waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.

Een korte video over de BOSA subsidieregeling voor sportverenigingen.

BOSA subsidievoorwaarden

De belangrijkste BOSA subsidievoorwaarden zijn:

  • Op grond van de subsidieregeling wordt geen subsidie verstrekt als voor de kosten van subsidiabele activiteiten recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
  • Een activiteit komt slechts eenmaal voor subsidie op grond van de onderhavige regeling of een uitkering op grond van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (RSUS) in aanmerking.
  • De aanvrager heeft een juiste SBI-code (registratie Kamer van Koophandel) waaruit blijkt dat de activiteiten betrekking hebben op amateursport. De cijfers beginnend met 93.1 zijn sportorganisaties en komen in aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop zijn organisaties met SBI-codes verbonden aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).
  • Subsidie wordt voor ten hoogste drie jaar verstrekt. De minister kan ontheffing verlenen van deze termijn met ten hoogste een jaar.
  • De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat gesubsidieerde sportaccommodaties gedurende 10 jaren na afloop van de subsidieperiode ter beschikking gesteld blijven voor de amateursport voor lokale gebruikers.
  • Subsidies van minder dan € 2500 worden niet verstrekt.

Subsidiebudget en subsidiebijdrage

Het beschikbare BOSA subsidiebudget voor 2023 is € 77 miljoen.

De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten (inclusief btw) tot een maximum van € 2,5 miljoen per kalenderjaar.

De minister kan 10% aanvullende subsidie verstrekken voor maatregelen gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaataanpassing en veiligheidsbeleving.

BOSA subsidie aanvragen?

De Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties aanvragen voor uw sportorganisatie? Neem dan contact met ons op!

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn