Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Het doel van de Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) is om het tempo voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed te verhogen door eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen binnen de bestaande vastgoedvoorraad.

Via de regeling kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet worden gekomen bij de kosten die zij maken bij het uitvoeren van combinaties van verduurzamingsmaatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de energieprestatie van een gebouw en CO2-emissiereductie tot gevolg hebben.

RVO webinar (13 september 2022) over de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Subsidie voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed

Alleen eigenaren die vallen onder de definitie maatschappelijk vastgoed komen in aanmerking. Onder maatschappelijk vastgoed wordt verstaan:

  • een gebouwde onroerende zaak in eigendom van provincies, gemeenten en waterschappen;
  • een gebouwde onroerende zaak in eigendom van onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs (primair, voortgezet en speciaal onderwijs) en in het beroepsonderwijs (middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs);
  • een gebouwde onroerende zaak in eigendom van zorginstellingen, zoals algemene ziekenhuizen, eerstelijnszorgaanbieders en langdurige zorgaanbieders;
  • een gebouwde onroerende zaak in eigendom van culturele instellingen met een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI-status);
  • Rijksmonumenten (het moet gaan utiliteitsgebouwen. Rijksmonumenten die als woonhuis gebruikt worden komen niet in aanmerking);
  • een gebouwde onroerende zaak met publieksfunctie in eigendom van kerkgenootschappen, stichtingen, verenigingen of coöperaties, waaronder in elk geval behoort een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum, gebedshuis of gemeenschapscentrum.

Individuele maatregelen of een integraal project

Subsidie kan worden verstrekt voor een investering in maatregelen die zijn opgenomen in bijlage 3 en die bestaan uit:

  • combinaties van maximaal drie maatregelen: eigenaren kunnen een aanvraag doen voor maximaal drie verduurzamingsmaatregelen. Zij moeten daarbij gebruikmaken van de in bijlage 3 opgenomen lijst met in aanmerking komende maatregelen. Aanvullend op de subsidie voor verduurzamingsmaatregelen kunnen aanvragers subsidie krijgen voor het energieadvies dat wordt ingediend bij de subsidieaanvraag of voor het opstellen van een energielabel na het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen;
  • een integraal verduurzamingsproject: van integrale projecten bij bestaand maatschappelijk vastgoed kan sprake zijn als er bijvoorbeeld een moment van grootschalig onderhoud of levensduur verlengende renovatie gepland staat. Bij een integraal project kan er subsidie voor een pakket aan verduurzamingsmaatregelen worden aangevraagd. Aanvullend op de subsidie voor een pakket aan verduurzamingsmaatregelen kunnen aanvragers subsidie krijgen voor een maatwerkadvies dat wordt ingediend bij de subsidieaanvraag of voor het opstellen van een energielabel na het uitvoeren van een integraal verduurzamingsproject.

Hoogte van de DUMAVA subsidie

De subsidie voor combinaties van maximaal drie maatregelen bedraagt 30% van de projectkosten van de subsidiabele activiteiten met een minimumbedrag van € 5000 per aanvraag en een maximumbedrag van € 2,5 miljoen per gebouwde onroerende zaak. De subsidie voor een energieadvies of een duurzaam monumenten advies bedraagt 50% van de advieskosten en voor het laten opstellen van een energielabel 50% van de certificeringskosten.

De subsidie voor een integraal verduurzamingsproject bedraagt 30% van de projectkosten van de subsidiabele activiteiten met een minimumbedrag van € 25.000 per aanvraag en een maximumbedrag van € 2,5 miljoen per gebouwde onroerende zaak. In aanvulling hierop bedraagt de subsidie voor een advies 50% van de advieskosten.

Nieuwe openstelling in 2023 of 2024

Momenteel is het budget van de eerste DUMAVA ronde uitgeput. In januari 2024 is er nieuw budget beschikbaar en wordt de subsidieregeling opnieuw geopend. Momenteel wordt onderzocht of deze openstelling naar voren kan worden gehaald. 

DUMAVA voorbereiden en aanvragen

Subsidieaanvragen voor de DUMAVA kunnen tijdens een aanvraagperiode en zolang er budget beschikbaar is, worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Wilt u DUMAVA aanvragen? Dan adviseren wij om ruim van tevoren een energiescan uit te laten voeren en alle overige voorbereidingen te treffen voor de aanvraag.

Ondersteuning nodig bij uw DUMAVA aanvraag?

Energiesubsidie Nederland is gespecialiseerd in het aanvragen van de DUMAVA. Heeft u ondersteuning nodig bij de DUMAVA-aanvraag? Neem dan contact met ons op en wij gaan voor u aan de slag.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn